1 (دەستکاری کراوە: داريان 2011-02-02 10:17:40 PM)

بابه‌ت: به كور تي ديرو كا ئاكرئ

http://img30.imageshack.us/i/002rq.jpg/[imgr][/imgr]ئاكري كه ناوه كه ي <ئاكر>ه وه هاتوه و به زماني كوردي بو يه ئاكرئ له سا لي <1877>ه وه له سه رده مي عوسمانييه كان
به فه رمي كرا وه ته قه زا,ئه م شاره كه به نيركز  و   نه ورووز به نا و بانكه ,يه ككه له قه زا ديرينه كاني كوردستانه, ته نا نه ت باس له وه ده كريت كه سالي <733> بيش زاييني له سه ر ده مي مير زه ند ئه م قه زا يه نو زه نكراته وه,له دا مه زراندني  ده و له تي عيرا قييه وه قه زابوني دووبات كراوه ته وه, ئاكري كه و تو ته ناو جه يه كي شا خاوي و ده شتيكي به ر فراوان و رو به ري سنوره كه ي<725>هه زار دونمه وزماره ي دانشتواني  150هه زار كه س ده بيت, ئيستا كه ناحييه كاني<دينارته ،بجيل وكرده سين و 247 كوند> له خوده كريت......دواي سالي 1991به تا يبه تي ئازادي كوردستان و عيراق به ر فرا وانييه كي كه وره ي به خوه بينيوه,    شويني كه شتو كوزاري له ئاكرئ 1_ كاني زه رك 2_سيبه3_كه لي زنتا _مه م يئ5_ره ز ئ مير6_كه ل ها ئاكرئ7_بشتا رو فايئ....