1

بابه‌ت: زؤرى فيتامين و زيانةكانى

هيوادارم خؤتانبباريزن لةزؤرخواردنى فيتامينةكان جونكة فيتامينةكان بةس سوديان نية بةلكو زيان نيشيان هةية هةنديك لةزيانةكانى فيتامين بؤ مرؤف     فيتامين A‏ دةبيتةهؤى بةرز بوو نةوةى فشارى خوين،كارى كورجيلة دةشيويت، كورانكارى بيست و نينؤك، وةرينى موو، ئازارى ئيسك سةر هةلدةدات_                 فيتامين B‏ دةبيتة هؤى بريندار بوونى كةدة،ترشةلؤكى كةدة،رووتانةوةى مووى سةر،ئالؤش،سوتانةوةى بؤرى جكةر،كيروكرفتى ليدانى دل_ فيتامين  C‏ ‏  دةبيته هؤى بئ هيزى،سووتانةوةى بؤرييةكانى خوينى مةزى،كةمبوونةوةى ئؤ كسجين_       فيتامين‎ D‏ دةبيتةهؤى بةرزبوو نةوةى كالسيؤم،فشارى خوين،دروستبوونى بةردى كورجيلة_    فيتامين‎ k ‎‏ دةبيتةهؤى تيكشكانى خوين،زةردوويى مندالى تازة له دايكبوو__ _  ئةمجارةزؤرى فيتامين بوو ئيشةلاجارةكةيتر كةمى فيتامين تان بؤباسدةكةم بيشكةش بةخؤشةويستانى مةكؤى خةيال

تؤده زانيت بؤجى مرؤفه كان كه وره ده بن به قه له م جاف شت ده نوسن ,,,,,,,,,بؤئه وه ى بزانن كه جيتر سرينه وه ى هه له كان ئاسان نييه.....

2

وه‌ڵام: زؤرى فيتامين و زيانةكانى

[center][/center][size=16][/size]دةست خوش بابةتيكى بة سودة بةلام فيتامين ئةكةر بة شيوةيةكى تةندروست بةكارى بينين سودى زورة بو مرؤف بو نموونة لةجياتى فيتامين حةب يان شروب بخون خوتان بباريزن لة حةب و شروبى فيتامين بةلكوو خوتان ئةو سةوزةو ميوانةى كة دةولةمةندن بة فيتامين وةك خوراكى سةرةكى روزانةتان بة كارى بينن بونموونة : فراولة هةنار سيوو ترى شووتى برتقال خوخ اناناس موز جزر وة زورن ئةو سةوزانةى كة فيتامينيان تيداية فيتامينى سروشتى بةكار بينن باشترة بو سةلامةتى كيانتان ... 

رۆژێک ژیان له‌ مردنی پرسی:

بۆچی خه‌ڵک منیان خۆشده‌وێ و تۆیان خۆشناوێت؟

مردن وتی چونکه‌ تۆ درۆزنێکی جوانی ،

به‌ڵام من راستیه‌کی به‌ ئازارم .

3

وه‌ڵام: زؤرى فيتامين و زيانةكانى

دەست خۆش کاک چاوە بۆ ئەم بابەتەت بەڵام تکایە بۆ جاری داهاتوو بابەت لە شوێنی خۆی بنووسە بۆنموونە ئەو بابەتە تەندروستییە تۆش لە بەشی تەندروستی بڵاوی کەوە.

بۆ مەسەلەی بابەتەکەت منیش لەگەڵ رای لیندا خانم چونکە نەک ڤیتامین هەموو شتێک لە رادە بەدەر زیاتر بخۆی یان کەمتر بخۆی ئەوەی زەرەری دەبێت بۆ لەش.

One Beautiful Heart Is Better Than Thousand Beautiful Faces

Contact Info: [email protected]

MFA @ Facebook: Facebook.com

http://www.xeyal.net/forum/mfa/rsm.jpg
http://cb.amazingcounters.com/counter.php?i=2692300&c=8077213